ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

ลบ แก้ไข

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

UploadImage
ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ เราขอขอบคุณบทความเกี่ยวกับโครงงานดีๆ

โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หากเนื้อหาสาระหรือข้อสงสัยตรงตาม กลุ่มสาระ   ใดก็จัด เป็นโครงงานตามกลุ่มสาระนั้น

จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
           เพื่อให้การทำโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
              วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้นจะต้องมีจุด
              มุ่งหมาย  ที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
              พอสรุปได้ดังนี้
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
    2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
        เพื่อแก้ปัญหา
    3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือออกแบบสิ่ง
        ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์

    4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
    5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง
    7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถร่วมกับผู้อื่นได้
    8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ
        และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้   
       1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
 โดยการ  ออกแบบทดลองและดำเนินการการทดลอง เพื่อหาคำตอบของปัญหาและเพื่อตรวจ
  สอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนในการทำงานประกอบด้วยการกำหนดปัญหา การ        
  ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง การแปลผลและสรุปผลการทดลอง

        2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้น มาจัดกระทำแล้วนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม


        3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม หรือเป็นการเสนอการปรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหา หนึ่ง

        4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องเสนอ แนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์ หรือมีทฤษฎีมาสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปคำอธิบาย สูตร หรือ สมการ โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุน


UploadImage 


ที่มา :
http://variety.siam55.com/data/6/0037-1.html

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 54 14:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 197,104 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 197,104 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วนัย ผาสุข
IP : 125.27.131.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ฟ้าา เลิกแสปมเหอะ
IP : 171.96.246.***
ลบ แจ้งลบ
โดย nattaon chanhom
IP : 125.26.26.***
ลบ แจ้งลบ
โดย พัชรพร ทรงพุฒิ
IP : 171.100.100.***
ขอบคุณค่า
ลบ แจ้งลบ
โดย ซารีนา งามเลิศ
IP : 180.183.242.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ธีรภัทร เต็ก อ๋อต้ง
IP : 118.173.224.***
เราทั้งหลายไม่ทำงานเอาแต่นอน
ลบ แจ้งลบ
โดย ไม่อยากเจ็บ อีกต่อปัย
IP : 1.1.204.***
เราทั้งหลาย มีสติเเละสมาธิ ในการทำงาน

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง