แพทย์แผนไทย-แผนไทยประยุกต์..เรียนอะไรกัน

ลบ แก้ไข

การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) 

 

การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความพยายามจะอธิบายภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ(เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรู้จากอินเดีย พุทธศาสนา และองค์ความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง โดยบรมครูการแพทย์แผนไทย คือ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

 

กระบวนการทางการแพทย์แผนไทย จะเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา

การแพทย์แผนไทยอาจจะไม่มีองค์ความรู้ด้านกลไกการเกิดโรค และเทคนิคทางศัลยกรรมมากนัก แต่ต้องมีองค์ความรู้ด้านกลวิธีทางคลินิก เช่น การซักประวัติ และการรักษาด้วยยา เพียงแต่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก (Evidence-based clinical knowledge) ซึ่งก็มาจากกฎข้อบังคับตามใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ที่ว่า "มิให้แพทย์แผนไทยกระทำการอันเป็นวิทยาศาสตร์ใด ๆ" นั่นเอง ทำให้ไม่สามารถมีการตั้งสมมติฐานและวิจัยได้อย่างเต็มที่

 

การเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตในสาขาการแพทย์แผนไทยมากขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการแพทย์แผนไทย มีดังนี้

-                      คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนตะวันออก)

-                      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย)

-               คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย)

-               โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย)

-                      วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย)

 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ การแพทย์อีกสาขาหนึ่ง ที่พัฒนาและยกฐานะจากการแพทย์แผนไทยโบราณให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์และมีหลักวิชาการมาอธิบายรองรับ  ครึ่งหนึ่งขององค์ความรู้แพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องร่ำเรียนหลักวิชาการทางการแพทย์แผนตะวันตก สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้บางอย่าง (ตามที่ข้อกฎหมายกำหนด) สามารถวินิจฉัยตามหลักการแพทย์ เพียงแต่เมื่อถึงขั้นตอนในการรักษานั้น ต้องรักษาด้วยยาแผนไทยเท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถทำคลอดและให้การบำรุงแม่และทารก ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้

 

ผู้จบการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยเฉพาะเสียก่อน จึงจะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สมบูรณ์และถูกต้อง  คือสามารถให้การรักษาแก่ผู้ป่วย และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้

 

การเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ปัจจุบัน มีคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เกิดขึ้นมากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้จัดการเรียนการสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งนับเป็นการยกระดับการแพทย์แผนไทยให้มีระเบียบ ระบบ และแบบแผนเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต

มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-               คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

-                      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

-                      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

-                      วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

(หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยกตุ์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

-                      คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร

(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

-                      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(หลักสูตรแพทย์แผนไทย)

-                      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

-                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

ความแตกต่างระหว่างการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

การแพทย์แผนไทย กับ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั้นมีความแตกต่างกันชัดเจน คือ การแพทย์แผนไทย จะเน้นการวินิจฉัย การรักษา และการจ่ายยา ด้วยหลักการของการแพทย์แผนไทย และจ่ายยาด้วยสมุนไพร แต่มีข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบตะวันตก  ส่วนการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นหลักสูตรที่ต้องร่ำเรียนหลักวิชาการทางการแพทย์แผนตะวันตก สามารถใช้เครื่องมือทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้บางอย่าง (ตามที่ข้อกฎหมายกำหนด) รวมถึงวินิจฉัยตามหลักการแพทย์ แต่ขั้นตอนในการรักษาต้องรักษาด้วยยาแผนไทยเท่านั้น  และที่สำคัญการสอบใบประกอบโรคศิลปะจะต้องขึ้นทะเบียนกันคนละสาขากัน

*****************************************************************

Admissions ไปทำไม สอบตรงไวกว่าเยอะ อยากเป็นนักกฎหมาย

 

ต้องการเรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ อยากเข้าบัญชีธรรมศาสตร์

 

อยากเป็นหมอไม่ต้องรอชาติหน้า ต้องที่นี่เท่านั้น

 

http://ent.eduzones.com/54/

*********************************************************************************************

พบกับ "คู่มือ..สอบตรง up" เล่มเดียวที่รวมข้อมูลสอบตรงทุก

 

มหา'ลัยไว้ครบถ้วนตลอดปี 53-54 จองด่วนมีจำนวนจำกัดที่

 

http://magazine.eduzones.com

 

 

loading...


โดย Eduzones ติวตรง54 ติดชัวร์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ส.ค. 53 15:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 55,866 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 55,866 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย กรุ้มกริ่ม
IP : 1.4.231.***
อยากเรียนการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ไม่รู้จะต้องสมัครอะไรยังไงคะ ช่วยหน่อยคะ 
ลบ แจ้งลบ
โดย ปราณี
IP : 61.19.65.***
ลบ แจ้งลบ
โดย matlovekae
IP : 203.156.32.***

กำลังเรียนแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง