CMU EX-MBA Samut Sakhon รุ่นที่ 9 รับสมัครถึง 30 เม.ย. นี้

ลบ แก้ไข

EX-MBA Samut Sakhon รุ่นที่ 9

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

จังหวัดสมุทรสาคร (Executive MBA) รุ่นที่ 9

รับสมัครถึง 30 เมษายน 2552

 

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คณบดีพร้อมด้วย ผศ.ดร.รวี ลงกาณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลคณะฯให้แก่ คณะท่านผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง Mini MBA ชั้น 2

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุ่งมั่นผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม

 

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหา (Executive MBA)

 

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เปิดทำาการสอนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 21 คณะ

วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจคือ “เป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ด้วยการสร้างภูมิปัญญาทางบริหารธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำาเร็จและมีความสุขเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” โดย คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

 

        ท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองของประเทศ ซึ่งส่งผลให้นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเห็นผลได้ในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน ขณะที่ปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำามัน วิกฤตสถาบันการเงินของสหรัฐและยุโรป ก็เป็นแรงกดดันให้ธุรกิจต้องพยายามหาแนวทางการปรับตัวทั้งในด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางการเงินและการลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการออกแบบกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันที่อยู่ในประเทศ และที่รุกเข้ามาจากต่างประเทศเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์

 

        หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสำาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตผู้บริหารยุคใหม่ที่สนใจรับรู้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าว และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในทางที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของตน โดยมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสังคมไปพร้อมกัน

 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (EXECU­TIVE MBA) จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มเปิดดำาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ปัจจุบันมีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ารวมทั้งสิ้น 450 คน หากรวมนักศึกษาและศิษย์เก่าของหลักสูตรเดียวกันจะมีกว่า 1,500 คน ซึ่งนับเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้จัดทำาขึ้นเพื่อกระจายความรู้ และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยเฉพาะผู้บริหารในแถบภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ กรุงเทพฝั่งตะวันตกและด้านใต้ นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำาพาองค์กรของตนให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เพื่อยังประโยชน์แก่องค์กรและประเทศชาติโดยรวม

 

ระบบการเรียนการสอน

 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จังหวัดสมุทรสาคร มีระยะเวลาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.30-16.30 . ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร อาคารโรงเรียนอนุบาลสมฤดี อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

          การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน สามารถเรียนเนื้อหากระบวนวิชา (Coursework) จบได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หรือ 3 ภาคเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาใช้เวลาทำาการค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study) อีกประมาณ 3-4 เดือน

 

         ตลอดระยะเวลาของการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอื่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา เกมส์จำาลองทางธุรกิจ การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็น “ลูกช้าง” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการเข้าร่วมประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” และ “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ” ในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาเกมส์ธุรกิจและการลงทุนทางการเงิน ณ ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน (Financial and Investment Center) ที่ทันสมัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในชั้นปีที่ 2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์อีกด้วย ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต มีการเชื่อมต่อออนไลน์กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถขอยืมหนังสือจากห้องสมุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ และมีอาจารย์จากเชียงใหม่เดินทางไปดูแลการเรียนการสอนทุกสัปดาห์

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (Excutive MBA) ศึกษาทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย

• กระบวนวิชาบังคับ 8 กระบวนวิชา (24 หน่วยกิต)

• การบัญชีเพื่อการจัดการและควบคุม

• พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

• การจัดการด้านการเงิน

• การจัดการด้านการตลาด

• การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

• การวิจัยทางธุรกิจ

• การจัดการเชิงกลยุทธ์

• กระบวนวิชาเลือก 4 กระบวนวิชา (12 หน่วยกิต)

• การค้นคว้าแบบอิสระ (3 หน่วยกิต)

• นักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ (3 หน่วยกิต) ก่อนเริ่มเรียนวิชาต่าง ๆ และวัดผลการเรียนเป็น S หรือ U

 

 

การสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. มีประสบการณ์การทำางานไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำารงตำาแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมสร้างสรรค์มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ จากรั้วสีม่วง

• เดินทางสะดวกสบาย ภายใน 30-40 นาทีจากกรุงเทพมหานคร

• ได้ทั้งความรู้ และเพื่อนร่วมอาชีพ

• สร้างเครือข่ายธุรกิจกับสถาบันชั้นนำาของประเทศ

• 2 in 1 ได้ 2 บรรยากาศ เรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งที่ .สมุทรสาคร และ .เชียงใหม่


เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศ

• ใช้ผลการสอบ TEGS (Test of English for Graduate Stud­ies) คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสอบผ่านไม่เกิน 2 ปี (มีจัดสอบให้ที่ จ.สมุทรสาคร) หรือ

• คะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Overall band 5.0 ขึ้นไป และสอบผ่านไม่เกิน 2 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 280,000 บาท (รวมค่าตำาราบางส่วน อาหารกลางวัน และอาหารว่าง แต่ไม่รวมค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ)

วิธีการคัดเลือก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จังหวัดสมุทรสาคร คัดเลือกผู้เข้าเรียนด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก

• ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

• ประสบการณ์ในการทำางาน

• ศักยภาพในการเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพและคุณธรรม

หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

• ใบสมัครชุดละ 100 บาท (สั่งซื้อทางไปรษณีย์ชุดละ 150 บาท)

• ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท

• สำาเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด

• สำาเนา Transcript ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมประทับตรารับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด

• หนังสือรับรองประสบการณ์การทำางาน 1 ชุด

• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 3 รูป

• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด

(เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำาเนาถูกต้องด้วย)

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

ด้วยตนเอง 1 ธันวาคม 2551 ถึง 30 เมษายน 2552 ที่ศูนย์การศึกษาฯ สมุทรสาคร

เปิดภาคเรียน มิถุนายน 2552

 


สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการ EX-MBA จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณศิทินันท์ ปันตา เจ้าหน้าที่โครงการ โทรศัพท์ 0-5394-2149

โทรสาร 0-5389-2693 http://www.ba.cmu.ac.th

 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

(โรงเรียนอนุบาลสมฤดี) คุณศุภลักษณ์ สุนทรเวช เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3442-1036

 

 

อ.น้อง

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 52 15:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,339 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,339 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่