CMU EX-MBA Samut Sakhon รุ่นที่ 9 รับสมัครถึง 30 เม.ย. นี้

ลบ แก้ไข

EX-MBA Samut Sakhon รุ่นที่ 9

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

จังหวัดสมุทรสาคร (Executive MBA) รุ่นที่ 9

รับสมัครถึง 30 เมษายน 2552

 

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คณบดีพร้อมด้วย ผศ.ดร.รวี ลงกาณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลคณะฯให้แก่ คณะท่านผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง Mini MBA ชั้น 2

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุ่งมั่นผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม

 

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหา (Executive MBA)

 

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เปิดทำาการสอนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 21 คณะ

วิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจคือ “เป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง ด้วยการสร้างภูมิปัญญาทางบริหารธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสำาเร็จและมีความสุขเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” โดย คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

 

        ท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองของประเทศ ซึ่งส่งผลให้นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเห็นผลได้ในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน ขณะที่ปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำามัน วิกฤตสถาบันการเงินของสหรัฐและยุโรป ก็เป็นแรงกดดันให้ธุรกิจต้องพยายามหาแนวทางการปรับตัวทั้งในด้านพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางการเงินและการลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการออกแบบกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันที่อยู่ในประเทศ และที่รุกเข้ามาจากต่างประเทศเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์

 

        หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสำาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตผู้บริหารยุคใหม่ที่สนใจรับรู้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าว และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในทางที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของตน โดยมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสังคมไปพร้อมกัน

 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (EXECU­TIVE MBA) จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มเปิดดำาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ปัจจุบันมีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ารวมทั้งสิ้น 450 คน หากรวมนักศึกษาและศิษย์เก่าของหลักสูตรเดียวกันจะมีกว่า 1,500 คน ซึ่งนับเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้จัดทำาขึ้นเพื่อกระจายความรู้ และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยเฉพาะผู้บริหารในแถบภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ กรุงเทพฝั่งตะวันตกและด้านใต้ นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำาพาองค์กรของตนให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์เพื่อยังประโยชน์แก่องค์กรและประเทศชาติโดยรวม

 

ระบบการเรียนการสอน

 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จังหวัดสมุทรสาคร มีระยะเวลาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 9.30-16.30 . ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร อาคารโรงเรียนอนุบาลสมฤดี อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

          การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน สามารถเรียนเนื้อหากระบวนวิชา (Coursework) จบได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หรือ 3 ภาคเรียน หลังจากนั้นนักศึกษาใช้เวลาทำาการค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study) อีกประมาณ 3-4 เดือน

 

         ตลอดระยะเวลาของการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาอื่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา เกมส์จำาลองทางธุรกิจ การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็น “ลูกช้าง” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการเข้าร่วมประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” และ “ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ” ในเดือนกรกฎาคม รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาเกมส์ธุรกิจและการลงทุนทางการเงิน ณ ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน (Financial and Investment Center) ที่ทันสมัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในชั้นปีที่ 2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์อีกด้วย ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต มีการเชื่อมต่อออนไลน์กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถขอยืมหนังสือจากห้องสมุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ และมีอาจารย์จากเชียงใหม่เดินทางไปดูแลการเรียนการสอนทุกสัปดาห์

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำาหรับผู้บริหาร (Excutive MBA) ศึกษาทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต ประกอบด้วย

• กระบวนวิชาบังคับ 8 กระบวนวิชา (24 หน่วยกิต)

• การบัญชีเพื่อการจัดการและควบคุม

• พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

• การจัดการด้านการเงิน

• การจัดการด้านการตลาด

• การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

• การวิจัยทางธุรกิจ

• การจัดการเชิงกลยุทธ์

• กระบวนวิชาเลือก 4 กระบวนวิชา (12 หน่วยกิต)

• การค้นคว้าแบบอิสระ (3 หน่วยกิต)

• นักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานทางธุรกิจ (3 หน่วยกิต) ก่อนเริ่มเรียนวิชาต่าง ๆ และวัดผลการเรียนเป็น S หรือ U

 

 

การสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

2. มีประสบการณ์การทำางานไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำารงตำาแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมสร้างสรรค์มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ จากรั้วสีม่วง

• เดินทางสะดวกสบาย ภายใน 30-40 นาทีจากกรุงเทพมหานคร

• ได้ทั้งความรู้ และเพื่อนร่วมอาชีพ

• สร้างเครือข่ายธุรกิจกับสถาบันชั้นนำาของประเทศ

• 2 in 1 ได้ 2 บรรยากาศ เรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งที่ .สมุทรสาคร และ .เชียงใหม่


เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศ

• ใช้ผลการสอบ TEGS (Test of English for Graduate Stud­ies) คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสอบผ่านไม่เกิน 2 ปี (มีจัดสอบให้ที่ จ.สมุทรสาคร) หรือ

• คะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Overall band 5.0 ขึ้นไป และสอบผ่านไม่เกิน 2 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  


loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 52 15:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,068 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,068 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่