เรียนต่อนอก > Preparation & Information > สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

สาธารณรัฐอาร์เจนตินาแผนที่
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
Argentine Republic


[ Print ]
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ มีพรมแดนติดกับชิลี ปารากวัย โบลิเวีย อุรุกวัย และมหาสมุทรแอตแลนติก

ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ภาคเหนือและใต้ของประเทศ
ภาคเหนือ อากาศร้อนชื้น (ฤดูร้อน 23-37 เซลเซียส / ฤดูหนาว 5-22 เซลเซียส)
ภาคใต้ อากาศหนาวและฝนตก(ฤดูร้อน 10-21 เซลเซียส / ฤดูหนาว ต่ำกว่า 0 เซลเซียส)
บริเวณใต้สุดของประเทศมีลักษณะอากาศแบบแอนตาร์กติกซึ่งเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปี

พื้นที่ 2,766,890 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5 เท่าของประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอเมริกาใต้ รองจากบราซิล และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก

ประชากร ประมาณ 39,144,756 ล้านคน (ก.ค. 2547)

เมืองหลวง กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires)

ภาษา ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการ

ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 92 โปรแตสแตนท์ร้อยละ2 ยิวร้อยละ2 และอื่นๆ ร้อยละ4

เชื้อชาติชนผิวขาว (ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติสเปนและอิตาเลียน) ร้อยละ97 และกลุ่มอื่นๆ (เมสติโซ ? ชนผิวขาวผสมชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง ชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง และกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ชาวผิวขาว) ร้อยละ 3

อัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 97.1

หน่วยเงินตรา เปโซ (Peso): 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 2.97 เปโซ (ณ วันที่ 6 ก.ย. 2547)

เวลาต่างจากไทย ช้ากว่าไทย 10 ชั่วโมง

วันชาติ 25 พฤษภาคม (Revolution Day)

9 กรกฎาคม 2359 (Independence Day)

วันสถาปนารัฐธรรมนูญ1 พฤษภาคม 2396 (มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุดเมื่อสิงหาคม 2537

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ UN, WTO, MERCOSUR, CAIRN?s Gr., ICAO, ILO, ITU, OAS, LAIA, UNCTAD, FAO, UNESCO, UNHCR, UNPROFOR, UNCTAD, WHO, ฯลฯ และเป็น non-Nato Ally (อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย อียิปต์ อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และไทย)

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

การบริหารประเทศ แบ่งเป็น 23 จังหวัด (Provinces) และ 1 เขตนครหลวงของสหพันธ์ (Federal District) คือกรุงบัวโนสไอเรส

ประมุขของประเทศ นาย Nestor Kirchner ประธานาธิบดีจากพรรค Frente por la Vic (Peronist) (ต่อจากนาย Eduardo Duhalde) ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2546 โดยมีนาย Daniel Scioli ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี

หัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดี (มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 4 ปี สามารถลงสมัครเป็นสมัยที่สองได้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี(ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี)
1. หัวหน้าคณะรัฐมนตรี นาย Alberto Fernández (Chief of Staff)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการผลิต นาย Roberto Lavagna (Minister of Economy and Production)
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ นาย Rafael Antontio Bielsa (Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship)
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย Aníbal Fernández (Minister of Interior)
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม นาย Daniel Filmus (Minister of Education and Culture)
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นาย José Pampuro (Minister of Defense)
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย Carlos Alfonso Tomada (Minister of Labour)
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นาย Horacio Rosatti (Minister of Justice) ? แต่งตั้งเมื่อ 25 ก.ค. 2547 สืบแทนนาย Gustavo Beliz
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาย Ginés Gonzélez García (Minister of Health)
10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน นาย Julio Miguel de Vido (Minister of Federal Planning, Public Investments and Services)
11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคม นาง Alicia Margarita Kirchner (Minister of Social Development)

นโยบายต่างประเทศโดยสรุป
- เน้นการบูรณาการและสร้างความเป็นพันธมิตรและการร่วมมือในกลุ่ม การค้า MERCOSUR และภูมิภาคอเมริกา โดยเฉพาะการมีบทบาทนำในการกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างอำนาจต่อรองของกลุ่มตลาดร่วมเมอร์โคซูร์ (อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัยและอุรุกวัย / สมาชิกสมทบ: ชิลี เปรู โบลิเวีย และเวเนซุเอลา)
- ดำเนินความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในลักษณะ serious, wide and mature relations
- การขยายตลาดและความร่วมมือไปยังเอเชียโดยเฉพาะจีน เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดดั้งเดิม (สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป)
- กระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ โดยไม่เลือกระบอบการปกครอง
- ยืนยันการดำเนินนโยบายอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์โดยสันติวิธี

ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย 2 สภา คือ
1) วุฒิสภา (Senate) มีสมาชิก 72 คน มาจากการเลือกตั้งจากแต่ละจังหวัดและ เขตนครหลวง เขตละ 3 คน มีวาระ 6 ปี
2) สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) มีสมาชิก 257 คน มาจากการ เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครึ่งหนึ่งทุกสองปี

ฝ่ายตุลาการ ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูง (Supreme Court)จำนวน 9 คนโดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
พรรครัฐบาล เป็นพรรครัฐบาลแห่งชาติ ประกอบด้วยพรรค Peronist (ของประธานาธิบดี)
และพรรค Radical Civic Union

นโยบายการเมืองหลัก
-ประธานาธิบดี Kirshner มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยและดำเนินนโยบายแบบ populist ซึ่งในทางปฏิบัตินำไปสู่การมีนโยบายการเมืองดังนี้
- ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
- แก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎรบังหลวง
- สร้างความโปร่งใสของภาครัฐ
- ปรับปรุงและให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการภาครัฐ
- ทบทวนแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เอื้อประโยชน์กับความต้องการของคนส่วนใหญ่มากขึ้น

สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
- ประธานาธิบดี Nestor Kirchner ยังคงมีสถานะทางการเมืองที่มั่นคง จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในเดือนกันยายนปี 2546 พรรค Peronist ของนาย Kirshner ยังครองเสียงข้างมากในรัฐสภา คือ ชนะการเลือกตั้งใน 16 จังหวัด จากทั้งหมด 24 จังหวัด
- โดยที่พรรค Peronist ยังคงประสบปัญหาการแตกแยกภายในพรรค ทำให้นาย Kirshner ต้องบริหารประเทศอย่างมีความยืดหยุ่น เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มการเมืองของอดีตประธานาธิบดี Menem และกลุ่มของอดีตประธานาธิบดี Eduardo Duhalde ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น การดำเนินนโยบายเสรีทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงระบบการให้บริการของภาครัฐ การเพิ่มงบสาธารณะ การปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง และการโอนอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงในบางกรณี ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับความนิยมของประชาชนต่อรัฐบาล

เศรษฐกิจการค้า
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 8.7 (2546) *

รายได้ประชาชาติต่อหัว 3,366 ดอลลาร์สหรัฐ (2546) *

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 127.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546) *

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 8.9 (2546) *

หนี้สินต่างประเทศ 140.635 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546) **

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 14.5 ( 2546) *

ทรัพยากรธรรมชาติ เหล็ก ถ่านหิน น้ำมัน ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส ปิโตรเลียม ยูเรเนียม ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร รถยนต์และเครื่องยนต์ พลาสติก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี การพิมพ์ เหล็กกล้า

เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ดอกทานตะวัน ต้นอ้อย ฝ้าย ถั่ว มันฝรั่ง องุ่น ยาสูบ ชา มะนาว

การส่งออก มูลค่า 29.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546) ***
สินค้า น้ำมันถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยานพาหนะ ถั่วเหลือง ข้าวโพด แป้ง กากถั่วเหลือง ปศุสัตว์/เนื้อ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเทศคู่ค้า บราซิล ชิลี สหรัฐอเมริกา สเปน จีน เนเธอร์แลนด์

การนำเข้า มูลค่า 13.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546) ***
สินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก ฝ้ายที่ยังไม่หวี เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องสีข้าว รถแทร็กเตอร์ รถกระบะ ส่วนประกอบและอะไหล่ยนต์
ประเทศคู่ค้า บราซิล สหรัฐอเมริกา เยอรมัน จีน

ดุลการค้า 15.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ***
หมายเหตุ ที่มาของตัวเลขทางเศรษฐกิจ
1. * : U.S. Commercial Service: Your Global Business Partner by U.S. Commercial Service Buenos Aires (01/13/2004)
2. ** : Price Water House Coopers ? Highlights of Argentina A wrap-up of 2003 and forecast for 2004
3. ***: LAM Latin American Monitor Southern Cone Vol. 21 No. 9 September 2004

นโยบายเศรษฐกิจหลัก
- รัฐบาลอาร์เจนตินาชุดปัจจุบันเน้นการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิดเสรีการค้า การลดระเบียบกฎเกณฑ์ทางการค้า การปฏิรูประบบการเงินการคลัง และ การขยายการส่งออก ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยการเพิ่มงบประมาณของภาครัฐในด้านการให้ความช่วยเหลือภาคสังคม และการเข้าถือหุ้นของรัฐบาลในภาคธุรกิจด้านการคมนาคมและพลังงานด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
- การพัฒนาสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- ลดการขาดดุล บ/ช เดินสะพัด และดุลการค้า
- การมีบทบาทสำคัญร่วมกับบราซิลในเมอร์โคซูร์ และส่งเสริมการเจรจา การค้าพหุภาคีในนามกลุ่มเมอร์โคซูร์เพื่อเพิ่มน้ำหนักการต่อรองโดยเฉพาะในกรอบ WTO การจัดตั้ง FTA ของทวีปอเมริกา (FTAA) และ FTA เมอร์โคซูร์-EU
- ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยปรับปรุงกฎหมายปกป้องและส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายสิทธิบัตร

สถานะทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา
- วิกฤตเศรษฐกิจระหว่างปี 2543 - 2545
- อาร์เจนตินาประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดระหว่างปี 2543 ? 2545 หลังจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจาก การชะงักตัวของเงินทุนต่างประเทศ การขาดดุลการคลัง (fiscal deficit) การขาดดุลการค้า (trade deficit) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเปโซ (1:1) ไม่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจริง นอกจากนั้นเศรษฐกิจของอาร์เจนตินายังได้รับผลกระทบจากพลวัตรของโลกาภิวัฒน์ซึ่งได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเทศอื่น ๆ ขึ้นก่อน ได้แก่ Mexican ?Tequila? Crisis (2538) East Asian Crisis (2540) Russian Default (2541) และ Brazilian Devaluation (2542)
- ในช่วงแรกของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ออกมาตรการระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การห้ามถอนเงินจากธนาคาร การระงับการจ่ายหนี้สินต่างประเทศ (debt default) และการยกเลิกการผูกค่าเงินเปโซกับดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งนำ นโยบายค่าเงินลอยตัวมาใช้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2545 (ลดลงร้อยละ 70 จากช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ)
- การปล่อยค่าเงินเปโซลอยตัวถือเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดของวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวได้นำไปสู่กระบวนการที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ในอาร์เจนตินา ได้แปลงสัญญาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินเปโซ (pecification) โดยเฉพาะการเรียกชำระคืนหนี้สินตามที่ประกันไว้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินเปโซตามอัตรา แลกเปลี่ยนใหม่หลังการลอยตัวค่าเงิน อันทำให้ภาคเอกชนไม่มีขีดความสามารถที่จะรับภาระการคืน เงินเปโซจำนวนมาก ทั้งนี้ ผลกระทบของ pecification ก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ 2 ระดับ ประกอบด้วย
1) ปัญหาภายในประเทศ
- การเกิดปัญหาด้านการเมืองและสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง (เปลี่ยนประนาธิบดี 5 คนในเวลา 2 สัปดาห์) การเดินขบวนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยค่าเงินเปโซลอยตัว และการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปัญหาอาชญากรรม
2) ปัญหาระหว่างประเทศ
- การที่อาร์เจนตินาต้องรับภาระหนี้ต่างประเทศ จำนวนมหาศาล เนื่องจากค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าลงอย่างมากซึ่งนำไปสู่การระงับการชำระหนี้ต่างประเทศชั่วคราว
- ความจำเป็นที่ต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินามีแนวทางการผ่อนชำระคืนเงินกู้ที่แตกต่างจากไทย และมีการยื่นเงื่อนไขการชำระคืนเงินด้วการยกปัจจัยด้านผลกระทบในทาง การเมืองและสังคมมาพิจารณาด้วย
- การถอนการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ เนื่องจากขาดความเชื่อถือต่อระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปัญหานี้รุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อฝ่ายอาร์เจนตินาตัดสินใจควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศอย่างเคร่งครัดในระยะหนึ่ง (รัฐบาลอาร์เจนตินาชุดปัจจุบันได้ผ่อนคลาย การควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศลงบ้างแล้ว และได้นำกฎระเบียบใหม่ที่รัดกุมขึ้นมาใช้แทน)
- สถิติเศรษฐกิจและการค้าในปี 2545 ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่อาร์เจนตินาประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงที่สุด แสดงให้เห็นว่า ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ เช่น รายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติต่อหัว และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ลดต่ำลง อย่างมาก โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 41 อัตราการว่างงานสูงถึงร้อยละ 19.6 และหนี้ต่างประเทศคิดเป็น 134.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- การฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ
- นับตั้งแต่ปลายปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจอาร์เจนตินาเริ่มปรับตัวเข้าสู่ระยะฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดย GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่สูงกว่าร้อยละ 7 ตั้งแต่ปี 2545 อัตราคนว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง (ปี 2545 - ร้อยละ 19.6 / ปี 2546 ? ร้อยละ 14.5) แต่อาร์เจนตินายังคงต้องกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจจาก IMF และมีหนี้ต่างประเทศจำนวนมาก (ปี 2545 ? 134.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 2546 ? 141.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- การขยายตัวของการส่งออกและการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
- การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกนับตั้งแต่ปี 2546 อันเป็นผลพวงจากการลดค่าเงินเปโซ ซึ่งทำให้อาร์เจนตินาได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลอาร์เจนตินาสามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งนำไปสู่ การลดลงของอัตราการว่างงาน และการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าภายในประเทศ
- การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชีย
- การที่รัฐบาลอาร์เจนตินาให้ความสำคัญกับการส่งออกได้นำไปสู่การดำเนินนโยบายเพื่อกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอาเซียน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งฝ่ายอาร์เจนตินาและประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยจะร่วมกันพัฒนาโอกาสและลู่ทางความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบเมอร์โคซูร์ที่ถือเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่สุดในลาตินอเมริกา

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา
- เป็นสมาชิกของเมอร์โคซูร์ที่เป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงที่สุดในลาตินอเมริกาซึ่งมีประชากรรร่วมกันกว่า 230 ล้านคน
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ยูเรเนียม และเหล็กกล้า
- เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าธัญพืชและปศุสัตว์รายใหญ่ของโลก
- มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์
- มีโครงสร้างและเครือข่ายสาธารณูปโภคที่ดีและทันสมัย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ด้านการเมือง
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 2 กุมภาพันธ์ 2498 โดยไทยเปิดสถานอัครราชทูตเมื่อ 29 กรกฎาคม 2498 และได้ยกฐานะเป็นสถานเอกอัครราชทูตเมื่อ 15 กรกฎาคม 2503 ส่วนอาร์เจนตินาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยเมื่อปี 2498

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส ฯพณฯ นายอสิพล จับจิตรใจดล

เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำไทยM H.E. Mr. Carlos Faustino Garcia

บุคคลสำคัญของไทยเยือนอาร์เจนตินา
? 13-17 ตุลาคม 2539 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ เยือนอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการ
? 26-30 มีนาคม 2543 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เสด็จเยือนอาร์เจนตินา

บุคคลสำคัญของอาร์เจนตินาเยือนไทย
? 2504 นาย Arturo Frondizi ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา
? 18-20 กุมภาพันธ์ 2540 นาย Carlos Saul Menem ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเยือนไทยอย่าง
เป็นทางการ

ความตกลงระหว่างไทย-อาร์เจนตินา
1.ความตกลงการค้า ลงนามเมื่อ 10 ธันวาคม 2504 (ปัจจุบันยกเลิกการใช้ และใช้บทบัญญัติของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าปี 2540 แทน)
2.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ลงนามเมื่อ 20 ตุลาคม 2524
3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าอาร์เจนตินา
ลงนามเมื่อ 7 มิถุนายน 2534
4. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ลงนามเมื่อ 16 พฤษภาคม 2539
5. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ลงนามเมื่อ 7 มิถุนายน 2539
6. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (แก้ไขจากความตกลงการค้า) ลงนามเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2540
7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านปราบปรามยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ลงนามเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2540 (แลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเมื่อ 16 สิงหาคม 2544)
8. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2543
9. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิยทยาลัยแห่งชาติ La Plata (ลงนามเมื่อ 28 ธันวาคม 2543)

การเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อาร์เจนตินา
- ด้วยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 จะเป็นวาระครบรอบ50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอาร์เจนตินา ทั้งสองประเทศจึงเห็นชอบที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว อันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองให้ยั่งยืนและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
- ในการนี้ ฝ่ายไทยกำหนดจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้านการเมือง :
-การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-อาร์เจนตินา (Thai-Argentine Joint Committee) ครั้งที่ 1
(2) ด้านเศรษฐกิจ :
- การจัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนไทย-อาร์เจนตินา
(3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม:
- การจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก และโครงการ Football Clinic

ด้านเศรษฐกิจ
1) ด้านการค้า
-ไทยและอาร์เจนตินามีโอกาสขยายความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน ได้มาก โดยพิจารณาจากตัวเลขมูลค่าการค้ารวมที่อยู่ในระดับ 400 - 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี
-ถึงแม้ไทยยังคงขาดดุลการค้ากับอาร์เจนตินาอย่างต่อเนื่อง แต่การนำเข้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นสินค้าปฐมภูมิประเภทวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เพื่อป้อนอุตสาหกรรมของไทยเพื่อผลิตและส่งออก ในขณะที่สินค้าส่งออกของไทยมีความหลากหลายทั้งสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าปฐมภูมิด้านการเกษตร

สินค้าที่ไทยส่งออก 10 รายการแรก
1) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น
3) ยางพารา 4) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
5) ผลิตภัณฑ์ยาง 6) ผ้าผืน
7) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 8) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์
9) รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 10) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

สินค้าที่ไทยนำเข้า 10 รายการแรก
1) เมล็ดพืชน้ำมัน 2) กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย)
3) หนังดิบและหนังฟอก 4) กุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง
5) เคมีภัณฑ์ 6) ผลิตภัณฑ์นม
7) หลอดและท่อโลหะ 8) ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้
9) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 10) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ด้านพหุภาคี
1) บทบาทของอาร์เจนตินาในเวทีระหว่างประเทศ
- อาร์เจนตินามีบทบาทที่แข็งขันใน UN โดยเฉพาะการปฏิรูป UNSC เพื่อให้มีระบบการตัดสินใจที่โปร่งใสและเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN โดยส่งทหารไปร่วมปฏิบัติภารกิจ 7 แห่ง ได้แก่ MINUSTAH ในเฮติ UNIFICYP ในไซปรัส UNMIK ในโคโซโว UNTSO ในตะวันออกกลาง MONUC ในคองโก MINURSO ในซาฮาราตะวันตกและ UNMISET ในติมอร์ตะวันออก อาร์เจนตินามีศูนย์ฝึกอบรมสำหรับทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่จะร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของ UN 2 แห่ง (CAECOPAZ และ CENCAMEX) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดตั้ง International Criminal Court และ International Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda
- อาร์เจนตินาสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC สำหรับปี 2548 ? 2549 อาร์เจนตินา เคยเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC มาแล้ว 7 ครั้ง ครั้งล่าสุดระหว่างปี 2542 ? 2543
- อาร์เจนตินาและบราซิลในฐานะประเทศสมาชิกสำคัญของเมอร์โคซูร์ตกลงที่จะทำงานร่วมกันในกรอบ UN โดยเฉพาะในกรณีที่อาร์เจนตินาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC (2548 ? 2549) บราซิลจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปปฏิบัติงานที่ UN ในฐานะผู้ช่วยของอาร์เจนตินา
- อาร์เจนตินาเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับประเทศพัฒนาแล้ว ในกรอบ G20 และ WTO เพื่อให้สหรัฐฯ และ EU ยกเลิกการอุดหนุนสินค้าเกษตรทั้งหมด

2) ความสัมพันธ์ไทย-อาร์เจนตินาในกรอบพหุภาคี
- ไทยและอาร์เจนตินามีการหารือกันโดยตลอดในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะ ในกรอบ G20 และ WTO ทั้งนี้ โดยที่ประเทศทั้งสองมีพื้นฐานและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พัฒนา มาจากภาคเกษตรกรรม และเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก จึงมีแนวโน้มในการมี จุดยืนและผลประโยชน์ร่วมกันในการเรียกร้องให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเปิดตลาดสินค้าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนาและลดการอุดหนุนสินค้าเกษตรของตนลง นอกจากนี้ ไทยและอาร์เจนตินายังมีความร่วมมือในองค์การสหประชาชาติ อาทิ แลกเปลี่ยนเสียง สนับสนุนในการเลือกสมาชิก ECOSOC และ IMO เป็นต้น
- นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในกรอบของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา (Forum for East Asia- Latin America Cooperation ? FEALAC) ซึ่ง เป็นเวทีการเจรจาและปรึกษาหารือทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มเอเชีย ซึ่งรวมทั้งอาเซียนและอาเซียน+3 กับประเทศส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกา โดย ไทยและอาร์เจนตินาต่างมีบทบาทแข็งขันในการผลักดันให้มีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=15ตั้งกระทู้โดย : เตอร์+EZ Team
เมื่อ 2005-12-03 14:15:00
IP : 0.0.0.xxx
ผู้ชม : 39791 ผู้ตอบ : 2


แสดงความคิดเห็น : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 


Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
 
*กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่


ตอบ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ลลล
งงงงงงงงงงงงมมมมมมมมมมาวววววววว
ความคิดเห็นที่ 2 โดย : ลลล เขียนเมื่อ 15/11/2551 11:48 IP : 117.47.230.xxx
ตอบ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
บ้า เอสเจ

ขอบคุงคร้า

 วันหลังจะมาใหม่น่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 โดย : บ้า เอสเจ เขียนเมื่อ 09/09/2551 19:40 IP : 118.173.127.xxx
หน้า : 1
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่